سیستم پشتیبانی آنلاین (تیکت)

تلفن تماس: ۰۲۱۷۷۹۵۸۹۱۶

آموزش ارسال تیکت

قوانین ثبت تیکت
1- کارشناس مشتری که ثبت تیکت را انجام میدهد حتما باید در مورد مطلبی که تیکت آن را ثبت میکند اشراف کامل داشته و بتواند توضیحات کامل و پیوستهای مورد نظر را در هنگام ثبت تیکت الصاق نماید
2- کارشناس مشتری که تیکت را ثبت می کند موظف به پیگیری از طریق سایت فرآیندسازان و در صورت نیاز تماس تلفنی با کارشناس فرآیندسازان میباشد
3- کارشناس مشتری موظف است قبل از ثبت تیکت اطلاعات خود را از تیکتهای قبلی تکمیل نموده و در صورت نیافتن پاسخ سوالات خود اقدام به ثبت تیکت نماید
4- در صورتیکه کارشناس بعد از ثبت تیکت تا 24 ساعت پس از توضیحات کارشناس فرآیندسازان اقدام به پیگیری ننماید تیکت بصورت اتوماتیک خاتمه خورده و بسته میشود
5- در صورتیکه تیکت در حالت در دست تولید قرارگیرد زمان پاسخگویی از 3 الی 7 روز کاری ادامه خواهد یافت
6- تیکتهای تکراری از طرف مشتری بصورت اتوماتیک بسته میشود
7- کارشناس مشتری موظف به پیگیری تیکت ثبت شده تا خاتمه آن میباشد ودر صورت عدم پیگیری و بسته شدن آن باید مجددا اقدام به ثبت تیکت مجدد نماید