شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم کنترل کیفیت

 • امکان معرفي ليست واحدهاي توليدي
 • امکان معرفي ليست بازرسان کيفي
 • امکان ارتباط بازرسان کيفي با واحدها
 • امکان معرفي گروه محصولات کيفي
 • امکان گروهبندی محصولات درسیستم کيفيت
 • امکان گروهبندی ابزارآلات در سیستم کیفیت
 • امکان ایجاد ارتباط بین گروه ابزارآلات و گروه محصولات
 • امکان معرفي پارامترهاي کيفي محصول
 • امکان معرفي پارامترهاي فرآيندي توليد
 • امکان ایجاد ارتباط بین ماشين آلات و پارامترهاي کیفی محصول
 • امکان ایجاد ارتباط بین ماشين آلات و پارامترهاي فرآيندي کیفیت
 • امکان ایجاد انوع مستندات کیفی
 • امکان ایجاد وتفکیک مستندات داخل سازمان
 • امکان معرفي نمونه کیفی
 • امکان معرفي پارامترهاي نمونه گيري
 • امکان معرفي مسئولان پيگيري
 • امکان ثبت عدم انطباق محصولات نامنطبق
 • امکان  ثبت اطلاعات بازرسي محصولات
 • امکان ثبت اطلاعات تعيين وضعيت کيفي
 • امکان ثبت اصلاحات محصولات
 • امکان ثبت اقدامات اصلاحی
 • امکان ثبت اقدامات پیشگیرانه
 • امکان ثبت و پیگیریی شکایت مشتری
 • امکان مدیریت برگشتی از مشتری با اسناد مبنادار