شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم کنترل تولید صنعتی

 • امکان معرفي محصول جديد
 • امکان اضافه کردن فیلدهای دلخواه جهت اطلاعات تکمیلی محصول بدون محدودیت
 • امکان اضافه کردن نقشه محصولات به ازای ورژنهای مختلف نقشه محصول
 • امکان اضافه کردن فیلم و کلیشه های مختلف به هر ورژن محصول
 • امکان ارتباط معرفی محصولات با سیستم کارتابل داخلی
 • امکان تولید محصول بر مبنای تولید (نمونه / انبوه /عدم تولید)
 • امکان معرفي گروه مشتريان در سیستم توليد
 • امکان معرفي گروه کالاي مواد اوليه سازنده محصول
 • امکان وضعيت سفارش گيري محصولات (نمونه / انبوه /عدم تولید)
 • امکان معرفي ماشين آلات مختلف سیستم تولید
 • امکان معرفي پارامترهاي اصلي ماشين آلات
 • امکان معرفي پارامترهاي خاص ماشين آلات
 • امکان مقدار دهي پارامترهاي خاص ماشين آلات
 • امکان طبقه بندي ماشین آلات
 • امکان معرفي گروه ماشينها
 • امکان گروهبندي ماشينهاي هم پارامتر
 • امکان معرفي روش توليد محصولات
 • امکان معرفي ايستگاه هاي توليدی
 • امکان معرفي مراحل توليد
 • امکان معرفي اپراتورها
 • امکان معرفي تخصصها
 • امکان ایجاد ارتباط بین ايستگاه- ماشين – پارامتر
 • امکان گروهبندي ماشينهاي هم پارامتر
 • امکان فرمول نویسی برای هر ماشین به ازای پارامترهای ماشین
 • امکان ارتباط اپراتورها و تخصصها
 • امکان مقداردهي پارامترها هر ماشین
 • امکان معرفی مراحل تولید محصولات (OPC)
 • امکان محاسبه زمان توليد محصولات بر مبنای هر ماشین
 • امکان محاسبه میانگین زمان توليد محصولات بر مبنای ماشین های مورد نظر
 • امکان ردیابی محصولات در فرآیند تولید محصولات
 • امکان معرفی انواع ضایعات خط تولید
 • امکان تفکیک ضایعات تولیدی نسبت به هر ايستگاه
 • امکان معرفي انواع سفارش محصولات
 • امکان ایجاد شماره سفارش خاص جهت ردیابی سفارشات محصولات
 • امکان پشتیبانی از تولیدات سفارشی محصولات
 • امکان معرفي اولويت سفارش تولید محصولات
 • امکان معرفي علت سفارش مجدد محصولات
 • امکان برنامه ریزی و شارژ خط تولید بر مبنای توان خط تولید
 • امکان برنامه ریزی و تامین مواد اولیه محصولات
 • امکان صدور شناسنامه محصول
 • امکان ثبت برگ آمار توليد
 • امکان ثبت و تفکیک مرجوعي در سیستم توليد
 • پشتیبانی اتوماسیون داخلی از سیستم تولید