شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم قراردادها

امکان ثبت قرارداد

امکان تفکیک قراردادهای بررسی شده و بررسی نشده

امکان طراحی فرمت قرارداد

امکان ثبت شماره اشتراک و سریال دستگاههای مختلف و مدل های مختلف

امکان ثبت قرارداد برای ماههای مختلف

امکان ثبت هزینه های منطقه ای به ازای فاصله و دوری راه

امکان ثبت محل نصب دستگاه

امکان صدرو صورتحساب به تفکیک هر دستگاه و یا تجمعی

امکان چاپ تاریخ و فرمت چاپ به فارسی و میلادی

امکان ثبت سرویس ها و کنترل های دستگاه