شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم دارایی ثابت

 • امکان معرفي گروه قوانين
 • امکان معرفي جمعداربه تعداد نامحدود
 • امکان معرفي قوانين استهلاک
 • امکان محل جغرافيايي استقرار
 • امکان معرفي طبقات دارايي
 • امکان گروهبندي داراييها
 • امکان معرفی اجزاءارايي
 • امکان ایجاد ارتباط بین پلاك اصلي و فرعي
 • امکان تجديد ارزيابي داراييها
 • امکان ورود دارایی از طريق انبار
 • امکان خريد مستقيم دارايي
 • امکان ساخت و دریافت دارایی از طريق انبار
 • امکان ساخت دارایی بصورت مستقيم
 • امکان فروش داراييها
 • امکان هديه داراييها
 • امکان انتقال دارایی بين سازمانها
 • امکان حذف داراييها
 • امکان خروج موقت داراييها
 • امکان برگشت داراييها
 • امکان نقل و انتقال داراییها
 • امکان اسقاط داراييها
 • امکان بلا استفاده کردن داراييها
 • امکان استفاده مجددداراییها
 • امکان جداسازي داراییها
 • امکان برگشت از جداسازي داراییها
 • امکان صورتبرداري داراييها
 • امکان محاسبه استهلاک داراييها
 • امکان صدور سند حسابداري استهلاک بصورت  اتوماتیک