شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم خزانه داری

 • امکان تفکیک در معرفی اشخاص حقیقی و شرکتهای حقوقی
 • امکان معرفی محل جغرافیایی طبق فعالیت شرکت
 • امکان ایجاد انواع حسابها
 • امکان ایجاد انواع بانکها به تفکیک شعب مختلف
 • امکان ایجاد حسابهای بانکی به تفکیک شعب مختلف
 • امکان ایجاد صندوقهای مختلف ریالی و ارزی
 • امکان ایجاد دسته چک برای حسابهای مختلف و کنترل تعداد برگ صادره
 • امکان ایجاد روش گردش اسناد در سیستم خزانه داری
 • امکان پشتیبانی ازاستقرار اسناد خزانه داری مانند:
  • استقرار چکهای دریافتی
  • استقرار چکهای پرداختی
  • استقرار اسناد واگذاری به بانک
  • استقرار صورتخلاصه بانک
 • امکان پشتیبانی ازاسناد وارده خزانه داری مانند:
  • رسید دریافت چک
  • رسید وجه نقد
  • اعلامیه واریزی
  • برگشت از واگذاربه غیر
  • برگشت از واگذاربه بانک
  • استرداد چک پرداختی
 • امکان پشتیبانی ازاسناد صادره خزانه داری مانند:
  • پرداخت چک بلند مدت
  • پرداخت وجه نقد
  • اعلامیه برداشت
  • استردادچک دریافتی
  • واگذارچک به بانک
  • واگذارچک به غیر
  • تبدیل چک بلند مدت به کوتاه مدت
  • پرداخت چک به روز
 • امکان پشتیبانی ازگردش اسناد درداخل بانک مانند:
  • وصول چک
  • نقد کردن چک
  • بانک به بانک
 • امکان ایجاد تنخواه برای تنخواه داران
 • امکان کنترل صورتخلاصه تنخواه داران
 • امکان اطلاع رسانی چکهای صادره شرکت قبل از سررسید
 • امکان نمایش گردش استاد در خزانه داری