شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد

 • ثبت اطلاعات مربوط به مشخصات و احکام پرسنل به تعداد نا محدود
 • بروز رسانی مشخصات پرسنل و اطلاعات حکمی از سیستم کارگزینی
 • امکان تعریف نا محدود عوامل حقوقی در گروه های مختلف مزایا،کسورات،تعدادت کارفرما،وام،…..به تکفیک انواع استخدام
 • تعریف انواع پرداخت موردی و مستمر و تعیین شرایط تخصیص هر یک از پرداختها
 • تعریف انواع کسورات موردی و مستمر و تعیین شرایط تخصیص هر یک از کسورات
 • امکان تخصیص کسورات و پرداختها به صورت گروهی و کلی با فیلترهای پیشرفته
 • تعریف انواع اضافه کارهای وابسته و مستقل از حقوق
 • محاسبه اضافه کارها بر مبنا سقف ساعات اضافه کار
 • امکان فرمول نویسی عوامل حقوقی به صورت دلخواه با استفاده از توابع و پارامترهای متنوع و نگهداری  آنها و امکان کپی فرمولهابرای ماها و استخدامهای مختلف
 • امکان تنظیم ویژگی های عوامل حقوقی در محاسبات(به عنوان مثال مالیات پذیر بودن و بیمه پذیر بودن.)
 • محاسبه حقوق و مزایای پرسنل به تفکیک
 • محاسبه مالیات با توجه به جدول مالیاتی
 • تعریف انواع بیمه های خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و بیمه های خصوصی
 • تعریف انواع وام و تخصیص نامحدود به پرسنل
 • ورود اطلاعات ماموریت برای هر یک از پرسنل
 • پشتیبان گرفتن از اطلاعات پایگاه داده معرفی و مدیریت کاربران با تعیین سطح دسترسی به هر یک
 • امکان تهیه فایل دارایی مطابق استاندارد های تعریف شده مالیاتی
 • امکان تهیه فایل بیمه مطابق استاندارد های تعریف شده
 • تهیه فیش حقوق
 • امکان طراحی گزارشات
 • کارتکس اعم از حقوق ، اضافه کار ، پرداخت موردی، کسور موردی، وام،  بیمه
 • امکان ویرایش انواع دیسکت در برنامه و ذخیره در فایل