شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم حسابداری

 • امکان تفکیک در معرفی اشخاص حقیقی و شرکتهای حقوقی
 • امکان معرفی محل جغرافیایی طبق فعالیت شرکت
 • امکان معرفی پروژه های نامحدود
 • امکان معرفی مراکز هزینه نامحدود
 • امکان تفکیک درآمدها و هزینه های مختلف به تفکیک پروژه های مختلف
 • امکان تفکیک درآمدها و هزینه های مختلف به تفکیک مراکزهزینه مختلف
 • امکان تفکیک سطوح حسابدری در 6 سطح مختلف به صورت درختواره
 • امکان آنالیز حساب مشتریان در مدل دستی و اتوماتیک
 • امکان تفکیک حساب تفصیل در 9 حالت مختلف
 • امکان پیگیری اسناد حسابداری طبق نیاز مشتری
 • امکان تفکیک سطوح حسابداری در استفاده از حساب تفصیل
 • امکان ایجاد درختواره تفصیل طبق طبقه بندی دلخواه
 • امکان محدود نمودن کاربران جهت استفاده و نمایش سطوح حسابداری
 • امکان تفکیک اسناد حسابداری به تفکیک نوع سند
 • امکان شماره گذاری اسناد حسابداری جهت تنظیم بایگانی اسناد
 • امکان پشتیبانی از فرآیند اعتبارات اسنادی در روند خریدهای خارجی
 • امکان طبقه بندی دسترسیها دردسترسی به اسناد حسابداری
 • امکان مرتب کردن اتوماتیک اسناد حسابداری طبق تاریخ ثبت اسناد در هر سال مالی
 • امکان بستن حسابهای سود و زیانی بصورت اتوماتیک
 • امکان ثبت حساب اختتامیه و افتتاحیه بصورت اتوماتیک
 • امکان ایجاد انواع بانکها به تفکیک شعب مختلف
 • امکان ایجاد حسابهای بانکی به تفکیک شعب مختلف
 • امکان ایجاد صندوقهای مختلف ریالی و ارزی
 • امکان کپی در اسناد حسابداری
 • امکان استخراج اسناد و دریافت اسناد در فرمت یکسان
 • امکان فیلترینگ در تمامی فرمهای سیستم حسابداری
 • امکان ارسال به Excelودیگر فرمتها از فرمهای مختلف سیستم حسابداری
 • امکان پشتیبانی سیستم از تاریخ میلادی و شمسی
 • امکان تهیه گزارشات درسیستم گزارش سازبصورت میلادی و شمسی
 • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات از داخل نرم افزار
 • امکان مدیریت کاربران از ورود تا خروج
 • امکان مدیریت و حقوق دسترسی بر روی تمامی کلیدها و ویوهای کاربری(پرینت ، طراحی ، ارسال به Excel،…)