شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم انبارو حسابداری انبار

 • امکان تفکیک در معرفی اشخاص حقیقی و شرکتهای حقوقی
 • امکان پشتیبانی سیستم AGEING محصولات
 • امکان پشتیبانی سیستم ردیابی محصولات
 • امکان معرفی محل جغرافیایی طبق فعالیت شرکت
 • امکان معرفی پروژه های نامحدود
 • امکان معرفی مراکز هزینه نامحدود
 • امکان تفکیک درآمدها و هزینه های مختلف به تفکیک پروژه های مختلف
 • امکان تفکیک درآمدها و هزینه های مختلف به تفکیک مراکزهزینه مختلف
 • امکان معرفی انبار به تعداد نامحدود
 • امکان معرفی محل فیزیکی به تعداد نامحدود وتهیه موجودی هر کالا به تفکیک محل فیزیکی
 • امکان تفکیک گروهبندی برای کالاها به تفکیک گروهبندی اصلی و گروهبندی فرعی جهت تهیه گزارشات
 • معرفی کالا به تعداد  نامحدود
 • معرفی واحد سنجش مختلف
 • امکان تخصیص کالا به انبارهای مختلف
 • امکان ایجاد ویژگیهای مختلف برای تخصیص به هر کالا
 • امکان تهیه کالای مشابه برای هر کالا
 • امکان ایجاد واحد سنجش فرعی به تعداد نامحدود برای استفاده در سیستمهای مختلف
 • امکان تخصیص ویژگی به کالا
 • امکان تهیه اضافات و کسورات در هنگام انبارگردانی
 • امکان تهیه تگ و روش انبارگردانی برای انبارهای دلخواه انبارگردانی و تهیه لیست کسری و اضافی اتوماتیک
 • امکان بستن انبار و انتقال موجودی به سال مالی بعد بصورت اتوماتیک
 • امکان ثبت اسناد ابتدای دوره بصورت دستی و اتوماتیک
 • امکان ثبت اسناد خریدداخلی و خارجی و بلعکس
 • امکان ثبت و کنترل چرخه تولید از ورود مواد اولیه تا خروج محصول
 • امکان ثبت و کنترل فرآیندهای پروژه محور(تولید سفارشی)
 • امکان ثبت و کنترل ورود و خروج کالاهای امانی
 • امکان ثبت و کنترل واحد کیفیت قبل ازورود کالا به انبار
 • امکان ثبت و کنترل فروش کالاو بلعکس
 • امکان ثبت و کنترل مصارف مراکز مختلف
 • امکان ثبت و کنترل ضایعات مراکزو نحوه خروج ضایعات از سازمان
 • امکان تبدیل کالاهای مختلف جهت اصلاح موجودی کالاها
 • امکان جابجا کردن کالا در انبارها
 • امکان ایجاد ارتباط بین حسابداری و انبار و ارسال اطلاعات سیستم انباربه حسابداری
 • امکان صدروسندحسابداری خرید بصورت گروهی
 • امکان ثبت قیمتهای مختلف برای کالاهای وارده وثبت تعدیلات اتوماتیک سیستم جهت تعدیل بها
 • امکان ثبت خرید با ارزش افزوده و تهیه گزارش خرید برای دارایی
 • امکان قیمتگذاری اتوماتیک اسناد صادره انبار با روش میانگین حسابداری
 • امکان تهیه کنترل موجودی انباربه تفکیک تاریخ  و انبار
 • امکان پشتیبانی سیستم از تاریخ میلادی و شمسی
 • امکان تهیه گزارشات درسیستم گزارش سازبصورت میلادی و شمسی
 • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات از داخل نرم افزار
 • امکان مدیریت کاربران از ورود تا خروج
 • امکان مدیریت و حقوق دسترسی بر روی تمامی کلیدها و ویوهای کاربری(پرینت ، طراحی ، ارسال به Excel ،…)