شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم اتوماسیون اداری

  • امکان ارسال پیام درون سازمانی
  • امکان ثبت نامه های دریافتی و ارسالی
  • امکان گروهبندی نامه ها نسبت به شرایط سازمان
  • امکان طبقه بندی نامه های سازمان
  • امکان گروهبندی مستندات درون سازمان
  • امکان ایجاد کارتابل برای هر کاربر
  • امکان ایجاد گردش نامه در سیستم
  • امکان ایجاد ارتباط با سیستم تولید ، انبار ، کیفیت
  • امکان نمایش گردش نامه در سازمان