شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

ویژگی های سیستم بهای تمام شده

  • امکان ایجاد دورههای مختلف جهت محاسبه بهای تمام شده کالا
  • امکان ایجاد محرکهای هزینه مختلف
  • معرفی حسابهای هزینه جهت تفکیک انواع حساب
  • امکان تخصیص هزینه های مستقیم به مراکز مختلف
  • امکان تسهیم هزینه های مستقیم بین مراکز
  • امکان تسهیم هزینه های غیر مستقیم بین مراکز سهم گیرنده
  • امکان محاسبه بهای تمام شده کالاهای تولید
  • امکان تهیه گزارش مواد مصرفی کالا در هر حوزه
  • امکان تهیه گزارشات بهای تمام شده کالاهاب تولیدی
  • امکان تهیه گزارشات سربار