شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

منظور از تحلیل داده ها بررسی اساسی دادهای یک سازمان است بصورتی که این امر به یک تخصص ویژه در علم امروز مبدل شده است.