تحلیل داده ها و طراحی گزارشات

منظور از تحلیل داده ها بررسی اساسی دادهای یک سازمان است بصورتی که این امر به یک تخصص ویژه در علم امروز مبدل شده است.