تحقیق و توسعه نرم افزاهای خاص

شرط موفقیت یک فرد و یا یک سازمان داشتن ابزارهای تخصصی در آن صنعت است چرا که حرکت شرکتها در شرایط امروز و بدون ابزار ماننده حرکت در یک تونل تاریک است.