شرکت فرآیند سازان صنعت محور

مجری پیاده‌سازی نرم‌افزار
دریافت بروشور

جهان اطراف ما باسرعت در حال تغییر است در صورتیکه دانش درون سازمانی و ابزارهای درون سازمانی را به روزآوری نکنیم از بازار جهانی عقب و افتاده و حذف میشویم پس لازم است تا دانش و ابزارهایمان را به روز کنیم.