بهینه سازی ابزاری جهت مدیریت سازمان

جهان اطراف ما باسرعت در حال تغییر است در صورتیکه دانش درون سازمانی و ابزارهای درون سازمانی را به روزآوری نکنیم از بازار جهانی عقب و افتاده و حذف میشویم پس لازم است تا دانش و ابزارهایمان را به روز کنیم.