ویژگی های سیستم ردیابی

پشتیبانی از ورود و خروج کالا در سیستم انبار با شناسه ردیابی
پشتیبانی از خروج کالا در سیستم فروش با شناسه ردیابی
پشتیبانی از گردش کالا در فرایند تولید با شناسه ردیابی در سیستم کنترل تولید
پشتیبانی از سیستم کیفیت در ردیابی محصولات کیفی خط تولید
پشتیبانی از سیستم انبار و تولید در ورود محصولات و نیمه ساخته های خط تولید
پشتیبانی از سیستمها با دو سطح ردیابی بصورت همزمان