ارسال تیکت

برای ارسال تیکت لطفاً طبق تصاویر مراحل زیر را طی نمائید:

ابتدا بر روی ورود مشتریان کلیک نمائید.

سپس با نام کاربری و رمز ورود وارد شوید.

سپس طبق گزینه های پیش رو یکی را با توجه به نیاز انتخاب نمائید.

به منظور ارسال تیکت، لطفاً بر روی ارسال تیکت کلیک نمائید.

سپس موارد خواسته شده با فلش سیاره رنگ را وارد نموده و در قسمت فلش قرمز رنگ پیامتان را قرار دهید.

در انتها اگر ضمیمه ای با پسوند jpg یا jpeg یا png یا bpm یا zip یا pdf دارید از قسمت ضمیمه ها وارد نمائید و در انتها بر روی ارسال کلیک نمائید.

نکته: چنانچه مراحل رو بدرستی طی کرده باشید به صفحه داشبورد باز میگردید و در غیر اینصورت همین صفحه ارسال تیکت مجدداً باز میگردد.